THE PLOT IN WOJKOWICE

Szczegółowa oferta sprzedaży działki w Wojkowicach

DANE OFEROWANYCH DZIAŁEK:

DANE GEODEZYJNE: na oferowany teren składają się dwie działki:

 • działka nr 298/1 - grunt własnościowy Elektrociepłowni "Będzin" S.A., o powierzchni 23 749 m2
 • działka nr 293/5 - grunt w wieczystym użytkowaniu,o powierzchni 6 376 m2
 • całkowita powierzchnia terenu 30 125 m2
 • różnica poziomów w obrębie działek 4 m
 • linia zabudowy (od osi ulicy Gierymskiego) 15 m
 • dopuszczalny stopień zabudowy do 60 %
 • dopuszczalna wysokość budynków do 25 m


CHARAKTERYSTYKA DZIAŁEK:

 • teren inwestycyjny o kwalifikacji przemysłowo-usługowej


USYTUOWANIE:

 • obrzeża miasta Wojkowice przy ulicy Gierymskiego, powiat będziński, województwo śląskie

 

 

MOŻLIWOŚCI LOGISTYCZNE:

 • droga dojazdowa - ulica Gierymskiego w obrębie działek
 • bocznica kolejowa - w odległości ~100 m na terenie byłej kopalni Jowisz
 • najbliższe miasto wojewódzkie - Katowice ~16,2 km
 • dostęp do głównych arterii komunikacyjnych:
 • trasa E75 w odległości ~6,5 km
 • linia kolejowa relacji Katowice-Warszawa w odległości 7,6 km
 • lotnisko międzynarodowe Pyrzowice ~13,5 km


ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA:

 • napowietrzna linia telekomunikacyjna na terenie działek
 • energetyczna linia kablowa podziemna wzdłuż ulicy Gierymskiego w obrębie działek
 • stacja transformatorowa GPZ 110/30/15 w bliskim sąsiedztwie (około 150m)
 • napowietrzna linia energetyczna w obrębie działek wzdłuż ul. Gierymskiego
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna (rurociąg DN 300mm) zlokalizowana wzdłuż ul. Gierymskiego
 • sieć grzewcza w pobliżu działki, po drugiej stronie ul.Gierymskiego
 • sieć gazowa – rurociąg DN 400 mm w odległości 1km
 • rozdzielnia gazu w odległości 19 km
 • droga publiczna – ulica Gierymskiego


MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE:

 • budowa obiektu przemysłowego (zakład wytwórczy, baza przeładunkowa, zaplecze magazynowe),
 • budowa obiektów usługowych (np. hurtownia, centrum handlowe, pasaż handlowy, giełda towarowa itp.),
 • budowa zakładu rzemieślniczego.

BARIERY I OGRANICZENIA:

 • inwestycja nie może należeć do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi określonych w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998r.,
 • oczyszczalnia ścieków w bliskim sąsiedztwie oferowanych terenów (w odległości około 400m.,
 • usypisko odpadów górniczych (hałda) po drugiej stronie ulicy dojazdowej (w trakcie likwidacji).
   

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH TERENÓW:

Oferowane tereny to obszar obejmujący sąsiadujące ze sobą działki przemysłowe, położone na obrzeżach miasta Wojkowice.
Granice obszaru:

 • od strony północno-zachodniej przedmiotowy obszar graniczy z terenami po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz”, obecnie przeznaczonymi pod rozwój działalności gospodarczej
 • od strony północno-wschodniej granica przebiega wzdłuż nieczynnej linii kolejowej, obecnie zdemontowanej i rekultywowanej; za torowiskiem, w bliskiej odległości, znajduje się osiedle domów jednorodzinnych miasta Wojkowice
 • od strony południowo-wschodniej granica obszaru sąsiaduje z nieużytkami rolnymi,
 • od strony południowo-zachodniej granica terenu przebiega wzdłuż drogi publicznej - ulicy Gierymskiego
 • Powyższa posesja jest niezagospodarowana, nie posiada żadnych budynków i budowli. Obecnie przedmiotowe grunty posiadają kwalifikację przemysłową z przeznaczeniem pod budowę elektrociepłowni, jednak aktualnie trwa proces przekwalifikowania ww. gruntów na tereny przeznaczone pod średnią i drobną wytwórczość, rzemiosło, handel, hurtownie i działalność usługową.