logo

WZA - 7.09.2020

Termin: 7 Września 2020 r., godz: 9.00

Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań

Planowany porządk posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
 9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
 11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:

- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.

- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na żądanie akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF za pismem z dnia 17 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)

21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

22. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnione.

Aktualne projekty uchwał na ZWZ.

Aktualny formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

Życiorysy kandydatów na zcłonka Rady Nadzorczej.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.

Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działaności Spółki w 2019 r.

Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w 2019 r. cz.I

Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w 2019 r. cz.II

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.

Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- Sprawozdania finansowego i z działalności Spółki Elektrociepłwonia "Będzin" S.A.

- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia"Będzin" S.A.