logo

WZA - 30.06.2014 r.

Termin: 30.06.2014 r., godz. 15.00.

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2013.
 12. Informacja Zarządu na temat programu inwestycyjnego dotyczącego dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - Dyrektywy IED.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o. o., Numer KRS: 0000504084, obejmującej również zgodę na zawarcie umowy przedmiotem której będzie wniesienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do wyżej wymienionej Spółki Zależnej, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013

Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotycząceg pokrycia straty

Informacja Zarządu na temat programu inwestycyjnego dotyczącego dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - Dyrektywy IED