logo

WZA - 25.06.2013 r.

Termin: 25 czerwca 2013 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2012.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

 

Podjęte uchwały

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z badania Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 r.