logo

WZA - 22.06.2011 r.

Termin: 22 czerwca 2011 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z badania Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez enviaM