logo

WZA - 22.06.2009 r.

Termin: 22 czerwca 2009 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Podjęte uchwały