logo

WZA - 21.06.2012 r.

Termin: 21 czerwca 2012 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z działalności w 2011 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z badania Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez enviaM