logo

WZA - 21.06.2010 r.

Termin: 21 czerwca 2010 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2009 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Podjęte uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 21.06.2010

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Wniosek Zarządu EC Będzin o zmianę przeznaczenia kapitału rezerwowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z działalności w 2009 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC Będzin z badania Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.