logo

WZA - 09.06.2015 r

Termin: 09.06.2015 r., godz. 8.30.

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2014.
 8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2014.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
 10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej: - z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki w roku 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A  w roku 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2014.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonywania obowiązków w roku 2014.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.           
 20. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

 

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ

Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2014

Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2014

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:

- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2014.