logo

NWZA 28.10.2019

Termin: 28 października 2019 r., godz 9.30
Miejsce: Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad postepowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorcą dominującym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
15. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /uzupelnione 10.10.2019 r./

Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza /uzupełnione 10.10.2019 r. /

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika /uzupełnione 10.10.2019 r./

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /uzupelnione na wniosek Akcjonariusza/.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza. 

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.