logo

NWZ - 31.07.2014 r.

Termin: 31.07.2014 r., godz. 15.00.

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o. o., Numer KRS: 0000504084, obejmującej również zgodę na zawarcie umowy przedmiotem której będzie wniesienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do wyżej wymienionej Spółki Zależnej, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika