logo

Polityka informacyjna EC „Będzin"

Polityka informacyjna Elektrociepłowni „Będzin” S.A. określająca zakres informacji,  które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości oraz zasady kontaktów ze Spółką,

Mając na celu:

 • określenie jednoznacznych i przejrzystych zasad prowadzenia polityki informacyjnej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 • wypracowanie zasad dotyczących kontaktów z mediami w celu  zapewnienia spójnej i rzetelnej informacji przekazywanej opinii publicznej na temat Spółki,
 • przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego,

przyjmuje się następujące zasady Polityki informacyjnej Elektrociepłowni „Będzin”  S.A. i reguły postępowania w kontaktach z mediami, określające zakres informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A.

W efekcie funkcjonowania Spółki w publicznym obrocie giełdowym  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , pojawia się duże zainteresowanie akcjonariuszy, inwestorów, analityków, mediów  na informacje dotyczące działalności Spółki.

Niniejsza polityka ma na względzie zaspokajanie potrzeb informacyjnych wszystkich osób i instytucji zainteresowanych Spółką.. Elektrociepłownia „Będzin” S.A  podejmuje szereg starań, aby dostęp do informacji do których Spółka jest zobligowana właściwymi przepisami prawa był równy i aby każda z zainteresowanych grup była traktowana pod względem dostępu do tej informacji z jednakową troską i zaangażowaniem.

Zakres informacji przekazywanych przez Spółkę do szeroko rozumianej opinii publicznej jest w znacznym stopniu określony obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi.

Najważniejsze akty prawne, mające decydujący wpływ na politykę informacyjną Spółki

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2016.1636.j.t. ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2016.1639 j.t. ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.),
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A oraz jednostki organizacyjne upoważnione  do zarządzania informacją Spółki, koordynują jego politykę informacyjną.

Polityka informacyjna Spółki realizowana jest na podstawie :

 • obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
 • art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie WZA,
 • art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych z akcjonariuszami,
 • Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW część I.

Przekazanie informacji o Spółce możliwe jest za pomocą:

 • strony internetowej oraz poprzez udostępniony adres mailowy dla akcjonariuszy, inwestorów, analityków, mediów w ramach relacji inwestorskich ,
 • pisemnych/ustnych odpowiedzi kierowanych do osób i instytucji zainteresowanych,
 • Spotkania zainteresowanych osób i instytucji z Zarządem odbywające się raz na kwartał na terenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A.. Informacja o wyznaczonym przez Zarząd terminie spotkania podawana jest na stronie internetowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zainteresowani spotkaniem na co najmniej tydzień przed jego terminem winni zgłosić swoje uczestnictwo oraz przesłać na adres Spółki pytania będące przedmiotem zainteresowania.
 • informacje prasowe,
 • komunikacja telefoniczna ze Spółką,

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe Zarząd udostępnia w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.

Funkcję rzecznika prasowego Spółki, pełni Prezes Zarządu, który koordynuje realizację polityki informacyjnej Spółki. Zadaniem rzecznika jest udzielanie odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów z zachowaniem tajemnicy i poufności informacji handlowej mając jednocześnie na uwadze słuszny interes Spółki oraz  nieupublicznianie informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do osłabienia pozycji konkurencyjnej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Prezes Zarządu jest w pierwszej kolejności uprawniony i zobowiązany do utrzymywania kontaktów z mediami, oraz do udzielania informacji władzom i instytucjom.
Zarząd, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, udostępnia przedstawicielom mediów informacje na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwia im obecność na walnych zgromadzeniach.

W Spółce obowiązują wewnętrzne akty normatywne regulujące obowiązki informacyjne Spółki, są to:

 • Regulamin Organizacyjny Elektrociepłowni „Będzin” S.A.,
 • Zarządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych Spółki w zakresie informacji bieżących i okresowych,
 • Zarządzenie w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 • Zarządzenie w zakresie zarządzania stroną internetową Spółki,
 • Zarządzenie w zakresie polityki informacyjnej Spółki.

Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe w jakim funkcjonuje Elektrociepłownia „Będzin” S.A nie są udzielane informacje w następujących zakresach:

 • planów strategicznych Spółki,
 • prognozowania wyników finansowych Spółki,
 • perspektyw rozwoju,
 • w zakresie pojawiających się publikacji prasowych z dziedziny energetyki,
 • odniesienia się do wyników rankingów i ratingów,
 • spraw sądowych w toku,
 • na temat akcjonariuszy Spółki,

Ostateczny zakres merytoryczny i formę informacji udzielanych na zewnątrz zatwierdza Prezes Zarządu Spółki a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu.

Pracownicy nie wymienieni w niniejszej polityce nie są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących Spółki.

Integralną częścią niniejszej polityki informacyjnej Spółki jest procedura udzielania informacji wynikających z niniejszej polityki.

 

Będzin listopad 2016 r.

Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.