logo

Podstawowe wskaźniki finansowe

 

Wybrane wskaźniki finansowe

2013 2014 2015 2016 2017
Rentowność sprzedaży -3,0% 8,2% 7,8% 12,3% 29,9%
zysk netto/przychody ze sprzedaży          
 Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  2,6 4,2 10,6 0,7 0,2
 aktywa bieżące/zobowiązania bieżące           
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,36 0,03 0,32 0,42 0,41
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem          
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) -2,73% 6,62% 0,11% 0,20% 0,47%
zysk netto/aktywa ogółem