logo

Podstawowe dane finansowe

 

Wybrane dane finansowe w latach (w tys zł)

2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 918 75 996 287 2 580 2 444
Zysk (strata) na działalności operacyjnej    7 036 -317 1 488 875
Zysk (strata) brutto -4 433 7 778 -129 372 867
Zysk (strata) netto -3 619 6 261 148 322 730
Aktywa razem  132 769 94 510 134 586 157 922 156 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 677 3 157 43 085 66 100 63 803
Zobowiązania długoterminowe 0 0 42 915 58 957 47 319
Zobowiązania krótkoterminowe 16 943 1 554 108 7 044 16 135
Kapitał własny  85 092 91 353 91 501 91 822 92 552
Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746 15 746
Liczba akcji  3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00