logo

Podstawowe dane finansowe

 

Wybrane dane finansowe w latach (w tys zł)

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 996 287 2 580 2 444 3 003
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  7 036 -317 1 488 875 1 330
Zysk (strata) brutto 7 778 -129 372 867 854
Zysk (strata) netto 6 261 148 322 730 118
Aktywa razem  94 510 134 586 157 922 156 355 153 932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 157 43 085 66 100 63 803 61 262
Zobowiązania długoterminowe 0 42 915 58 957 47 319 12 355
Zobowiązania krótkoterminowe 1 554 108 7 044 16 135 48 433
Kapitał własny  91 353 91 501 91 822 92 552 92 670
Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746 15 746
Liczba akcji  3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200  3 149 200
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00