logo

OKRESY ZAMKNIĘTE

Okresy zamknięte w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 roku

1. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 roku – dotyczące Osób Pełniących Obowiązki Zarządcze u Emitenta.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. Osoba Pełniąca Obowiązki Zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu lub inne osoby pełniące obowiązki kierownicze w Spółce, mające stały dostęp do informacji poufnych, bezpośrednio lub pośrednio dotyczących Spółki oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Emitenta) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Mając na uwadze powyższe, Osoby Pełniące Obowiązki Zarządcze w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. obowiązują w 2021 r. następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem terminów publikacji raportów okresowych Spółki:

Rodzaj raportu okresowego Data publikacji raportu   Okres  zamknięty

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                          

22.04.2021 Od 23.03.2021  do 22.04.2021  

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku trwający od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

28.05.2021  Od 28.04.2021   do 28.05.2021 

Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku trwający od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

17.09.2021  Od 18.08.2021 do 17.09.2021

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku trwający od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

26.11.2021  Od 27.10.2021  do 26.11.2021

  

2. Okresy zamknięte występujące bez względu na terminy publikacji raportów okresowych w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Informacją poufną są określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.