logo

ISTOTNE TRANSAKCJE

Wykaz istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi sporządzony zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

L.p. Podmioty transakcji        Opis charakteru powiązań
między podmiotami transakcji       
 Data zawarcia transakcji i jej wartość                                 Data zawarcia transakcji i jej wartość*                               
 1

 

 

     
 2

 

 

     
 3

 

 

     

 

* w tym informacje niezbędne do oceny, czy transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.