logo

Informacje udzielone na pytania Akcjonariuszy Spółki

Realizując postanowienia  Art. 428  § 4 Ksh Zarząd Spółki przekazuje informacje na temat pytań skierowanych do Spółki przez Akcjonariuszy :

 

 • Witam, jestem indywidualnym akcjonariuszem spółki Będzin. Mam do Państwa pytania dotyczące dalszych losów spółki: 1. czy główny akcjonariusz ma zamiar wycofać spółkę z obrotu giełdowego ?2. jeśli tak to jak spóła zadba o akcjonariuszy mniejszościowych ?

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do zadanych pytań informujemy, że Spółce nie są znane plany głównego akcjonariusza odnośnie wycofania Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z obrotu giełdowego. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że wszelkie działania podejmowane przez Spółkę będą odbywać się na zasadach poszanowania praw wszystkich akcjonariuszy, w sposób aby żaden z nich nie doznał uszczerbku na swoich interesach. 

Z poważaniem

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

 

 • Szanowni Panstwo, od 2011 roku jestem akcjonariuszem Elektrociepłowni Będzin SA. Niestety, ceny akcji w okresie ostatnich dwóch lat notują systematyczny spadek, a spółka przestała wyplacać dywidendę. Co więcej,  pojawiła się informacja o wezwaniu na akcje Elektrociepłowni Będzin SA, po bardzo niskiej cenie, i zniechecajacej do wziecia udzialu w wezwaniu - 21, 60 PLN za akcje. Zwracam sie z uprzejma prosba o odpowiedz na nastepujace pytanie: czy jesli wzmiankowane wezwanie dojdzie do skutku, to akcje Elektrociepłowni Będzin SA,  zostana wycofane z Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie? 

Szanowny Panie,

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w art. 73 ust. 2. stwierdza, że akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów - chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Nabycie akcji przez wzywającego zgodnie z wezwaniem nie będzie powodowało skutków, o których pisze Pan w pytaniu. 

Z poważaniem

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A

 

 • Jak wpłynie konwersja kotła na wielkość poniesionych kosztów? Czy zmniejszy on koszt wytworzenia? Czy zmniejszona emisja zanieczyszczeń przyniesie materialne korzyści dla spółki?

Konwersja kotła jest zadaniem inwestycyjnym, które niesie za sobą konieczność istotnych nakładów . Zadanie to było przedmiotem wszechstronnej analizy ekonomiczno- finansowej, z której wynika, że jest ono finansowo uzasadnione. Jednym z priorytetowych celów planowanej inwestycji jest dostosowanie procesu technologicznego do  wymagań w zakresie ochrony środowiska narzuconych we właściwych  przepisach, co spowoduje ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza i co w efekcie ma przynieść realizacja tego zadania inwestycyjnego.

 • Czy możliwe jest podanie kwoty dofinansowania jaka zastała przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Z podanych informacji wynika iż jest to kwota w przedziale ( 8 mln-20mln, „10% kapitałów własnych” do „maksymalna kwota dofinansowania”?) Czy planują Państwo składanie innych wniosków o dofinansowania inwestycji i nie tylko?

Maksymalna kwota dofinansowania z NFOŚiGW została podana w komunikacie bieżącym Spółki  nr 9/2012 z 29 maja 2012 roku. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dofinansowanie jest rozliczane po zakończeniu inwestycji i weryfikacji kosztów przez NFOŚiGW  i może  maksymalnie wynosić 20 mln zł.

 • Na jakim etapie obecnie znajduje się sprawa nadpłaty podatku akcyzowego? Jak zarząd postrzega szanowność odzyskania nadpłaconej kwoty?

Sprawa podatku akcyzowego jest na relacjonowana przez Zarząd w raportach rocznych Spółki podkreślamy, że działając w interesie  Spółki,  Zarząd podejmuje działania skierowane na uzyskanie korzystnego wyroku Sądowego i odzyskanie kwoty nadpłaconego podatku, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Sądu.

 • Dywidenda jest wstała na poziomie DPS= 1,8zł czy planują w przyszłości zwiększenie dywidendy?

Wszelkie działania Zarządu skierowane są na osiąganie przez Spółkę jak najlepszych wyników, co przekłada się bezpośrednio na osiągany zysk. Od szeregu lat Spółka należy do grona Spółek wypłacających dywidendę swoim akcjonariuszom. Jednocześnie w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa  Spółki pozwoli Zarządowi na przedstawienie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wówczas stosowny wniosek w tym zakresie zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej a następnie Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczna decyzja jednak  w tej sprawie należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • Jak były wykorzystywane moce produkcyjne spółki w ostatnich 3-5 latach. Jak owe moce prezentują się obecnie i czy planowane jest zwiększenie  mocy produkcyjnych?

Szczegółowe informacje na temat urządzeń wytwórczych prezentowane są na stronie internetowej Spółki w zakładce  http://www.ecbedzin.pl/Nasze-produkty/Urzadzenia-wytworcze  natomiast prezentacja  w  zakresie  produkcji  i sprzedaży na przestrzeni ostatnich lat  w zakładce   http://www.ecbedzin.pl/Nasze-produkty/Produkcja-i-sprzedaz.

 • Jakie są przewidywania odnośnie rynków zbytu dla Spółki?

Rynek, na którym od lat funkcjonuje Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  jest dość stabilny.  Spółka prezentuje w swoich raportach rocznych ( Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki)  głównych odbiorców zarówno ciepła jak i energii elektrycznej. Głównym odbiorcą Spółki w zakresie   energii elektrycznej jest RWE Polska S.A. , natomiast ciepła TAURON  Ciepło S.A.  Na dzień dzisiejszy Spółka nie przewiduje istotnych zmian  w tym zakresie.

 • Elektrociepłownia Będzin S.A znajduje się w planie prywatyzacji Ministerstwa Skarbu na lata 2012-13. Czy są już jakieś dalej idące decyzje w tym temacie?

Spółce nie są znane szczegółowe informacje odnośnie działań Ministerstwa Skarbu dotyczących sprzedaży 5% akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa.

 • Jak będzie się kształtować wielkość amortyzacji i nakładów inwestycyjnych (capex) w najbliższych latach. Jak wyglądają nakłady inwestycyjne na najbliższy rok?

Zgodnie z polityką informacyjną Spółki prezentowaną na stronie internetowej http://ecbedzin.pl/Relacje-inwestorskie/Polityka-informacyjna-EC-Bedzin-SA Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  nie podaje do publicznej wiadomości informacji na temat swoich planów, dotyczy to również  amortyzacji oraz  nakładów inwestycyjnych.

 • Czy spółka odczuwa spadek cen węgla na światowych rynkach?

Jak wynika z informacji przekazywanych przez Spółkę do publicznej wiadomości stałym dostawcą węgla jest Katowicki Holding Węglowy, z którym Spółka ma zawartą umowę wieloletnią w zakresie zaopatrzenia w ten surowiec . W umowie tej zastała określona ścieżka cenowa stanowiąca podstawę rozliczeń. Umowa ta daje Spółce stabilizację w zakresie cen i  dostaw węgla, którego jakość jest dostosowana do urządzeń wytwórczych zainstalowanych w Spółce i zagwarantowana przez dostawcę. Poza tym Spółka korzysta z innych dostawców z którymi zawiera okresowe  umowy.

 

 • Zgodnie z dokumentem "Polityka informacyjna EC "Będzin" S.A." z dnia 16.03.2011 r, w związku z uprzywilejowanym traktowaniem "właścicieli Spółki" poprzez "utrzymywanie (ich) dobrego wyniku finansowego" i przedstawienie wariantów planów wyłącznie członkom RN w większości rekomendowanych przez większościowego akcjonariusza, jako jej mniejszościowy akcjonariusz, powołując się na zasadę równości dostępu do informacji proszę o rozwinięcie tematu podjętego przez Pana Prezesa w numerze styczeń/luty 2012 biuletynu Kocioł.
   
  "W 2011 roku prowadziliśmy intensywne prace w celu przygotowania średnioterminowego planu gospodarczego na lata 2012–2016, który z jednej strony zagwarantuje właścicielom Spółki utrzymywanie dobrego wyniku finansowego, a z drugiej będzie zawierał wszystkie projekty modernizacji związane z dostosowaniem Spółki do pracy w nowych warunkach dotyczących ochrony środowiska. Prace prowadzone były szczegółowo i trwały dość długo. Już od lipca 2011 roku robiliśmy wielowariantowe plany gospodarcze na lata 2012–2016. W sumie powstało dwanaście wersji. Braliśmy pod uwagę różne aspekty i sprawdzaliśmy w projekcie finansowym, który z tych wariantów modernizacji Spółki w całym zakresie jest dla nas najkorzystniejszy. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EC „Będzin” 8 grudnia 2011 roku przedstawiliśmy nie tylko plan gospodarczy na rok 2012, który został zaakceptowany, ale także średnioterminowy plan gospodarczy, w którym to planie przedstawiliśmy projekt funkcjonowania Spółki aż do 2016 roku, uwzględniając jednocześnie wszystkie zadania inwestycyjne, które musimy przeprowadzić począwszy od roku 2012 do roku 2015.Wszystkie te zadania inwestycyjne mają na celu taką modernizację Spółki, żeby po 2016 roku sprostać wszystkim normom w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie żeby od 2013 roku nasza Spółka dostarczała na rynek te produkty, które dobrze się sprzedają."
   
  W szczególności w sprawie:
  - czy zaakceptowany plan zawierał ustosunkowanie się do polityki dywidendy? Jeżeli tak to jakie? Na ile były one wiążące?
  - czy zaakceptowany plan zawierał informację o możliwych źródłach pozyskiwanego kapitału? Jeżeli tak to czy przewidywał pozyskiwanie kapitału z emisji nowych akcji i w jakiej formie (z wyłączeniem prawa poboru, czy dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy)? Czy plan zawierał poziom zadłużenia prognozowany do osiągnięcia w celu realizacji strategii inwestycyjnej? Jeżeli tak to jaki?

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, że Spółka przykłada szczególną troskę do prowadzenia swojej szeroko rozumianej działalności zgodnie z literą prawa we wszystkich aspektach, mając jednocześnie na uwadze dobrze rozumiany interes wszystkich akcjonariuszy bez względu na ilość posiadanych przez nich akcji.

Mając powyższe na uwadze została stworzona polityka informacyjna Spółki, której celem było określenie zasad kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi Spółką dając możliwość pozyskania informacji w obszarach, które Spółka przekazuje do wiadomości z jednoczesnym zaznaczeniem, że część informacji ze względów na otoczenie i konkurencję Spółki nie jest podawana do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym Pana twierdzenie o „uprzywilejowanym traktowaniu” którekolwiek z akcjonariuszy jest pozbawione podstaw.

Spółka działając zgodnie ze Statutem jest zobowiązana do przedłożenia planu gospodarczego Radzie Nadzorczej ( nie akcjonariuszowi ), a Rada zgodnie z § 17 pkt.2 2) Statutu do jego zatwierdzenia, o czym mówi Statut ( poniżej podajemy link do Statutu Spółki: http://www.ecbedzin.pl/resources/document/do_pobrania/Statut_ECB.pdf ) .

Plany są dla Zarządu na tyle wiążące, że od szeregu lat są realizowane, a Zarząd jest z ich realizacji corocznie rozliczany przez Radę Nadzorczą.

Ponadto „utrzymanie dobrego wyniku finansowego” jest celem większości Spółek, (chociaż nie każdej to się udaje) i leży w interesie wszystkich akcjonariuszy, ponieważ wszyscy otrzymują dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

Wyjaśniając dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że prezentowane Radzie Nadzorczej plany gospodarcze zawierały informację w zakresie zadanych przez Pana pytań, lecz zgodnie z przyjętą polityką informacyjną pytania te należą do informacji, których Spółka nie podaje do publicznej wiadomości i nie zostały informacje takie przekazane żadnemu akcjonariuszowi.

Mając jednak na uwadze Pańskie zainteresowanie losami Spółki zapraszamy na spotkanie z Zarządem, które organizowanie, co kwartał na zasadach określonych w przyjętej polityce informacyjnej.

Informacja nt. terminu i miejsca spotkania każdorazowo zamieszczana jest na stronie internetowej Spółki.

 

 • Czy i ewentualnie o ile wzrosły ceny sprzedaży ciepła i prądu wytwarzanego przez EC Będzin w roku 2012?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKA-4210-39(8)/2011/1329/X/CW z dnia 12 sierpnia 2011 r. zatwierdził Taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. W/w taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z dnia 25 sierpnia 2011 roku pozycja 3513.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stosuje ceny zawarte w nowej taryfie począwszy od dnia 9 września 2011 roku.

dla wody:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata

zł/MW/rok
zł/MW/m-c

69 589,87

5 799,16

2.

Cena ciepła

zł/GJ

19,97

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,99

dla pary:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata

zł/MW/rok
zł/MW/m-c

66 231,48

5 519,29

2.

Cena ciepła

zł/GJ

17,05

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

10,04

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w komunikacie z dnia 23 września 2004 r. zwolnił przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia. .

Cena energii elektrycznej ustalana jest na drodze negocjacji z Odbiorcami.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku wynosi ona 202,23 zł/MWh.

 

 • Jakie były w 2011 obroty z tyt. kolorowych certyfikatów?

Przychody zaksięgowane w roku 2011 :

Z czerwonych certyfikatów: 7 682 828,51 zł

Z zielonych certyfikatów:    6 857 660,30 zł

RAZEM                             14 540 488,81 zł

 

 • Na jakim etapie znajduje się proces konwersji kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany biomasą? Dlaczego został zamknięty przetarg na wykonanie tej inwestycji bez wyboru oferty ostatecznej? Czy konwersja kotła i związany z tym spadek mocy mogą spowodować spadek sprzedaży w 2012 r?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konwersji Kotała OP-140 na kocioł opalany biomasą. Zamknięcie przetargu bez wyboru oferty ostatecznej wiązało się między innymi z niespełnieniem wymogów formalnych w regulaminie przetargu. W zakresie prognozy 2012 i prognoz Zarząd nie udziela odpowiedzi.

 

 • Czy możecie Państwo oficjalnie potwierdzić otrzymanie dotacji w kwocie 20 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?

Elektrociepłownia „Będzin” S.A  otrzymała informacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pojawieniu się środków na projekt w przedłożonym wniosku o dofinansowanie. Po przygotowaniu i przedłożeniu oraz zaakceptowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dokumentów, które będą niezbędne aby została podpisana Umowa o dofinansowanie, zostanie ustalony termin podpisania tej umowy.

 

 • Spółka zadeklarowała wydatki  inwestycyjne w wysokości 57 mln zł. w 2012 r. Na co zostaną przeznaczone?

W planach rozwojowych Spółki przewidziane jest przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy kotła biomasowego i wielkość nakładów inwestycyjnych jest ściśle związana z potencjalną inwestycją.

 

 • Czy spadek planowanych nakładów na działalność remontową w 2012 r. ma charakter trwały?

 Koszty remontowe w latach 2009 – 2011 przedstawiały się następująco

2009 – 11 137

2010 – 12 368

2011 – 13 649

2012 – 10 443 (PLAN)

Wyższe koszty w latach 2009 – 2011 wynikały z prac związanych z przystosowaniem posiadanych kotłów parowych do współspalania biomasy. (dotychczasowym stosowanym paliwem był węgiel). Poziom remontów z roku 2012 to powrót do normalnego poziomu remontów.

 

 • O ile i w jakim czasie Spółka chce zwiększyć produkcję energii elektrycznej?

Wielkość produkcji energii elektrycznej będzie dostosowana do zgłaszanego przez odbiorców zapotrzebowania na ciepło, oraz technicznych możliwości wprowadzenia energii elektrycznej przez EC Będzin do sieci. Zamiarem Spółki jest zwiększenie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

 

 • Jakie są najważniejsze oczekiwane decyzje administracyjne które będą wpływać na działalność Spółki w najbliższym czasie?

Decyzje administracyjne uzależnione będą od ostatecznych zapisów Ustaw i aktów wykonawczych do nich, które powinny być przetransponowane z poniższych dokumentów :

- Pakiet Klimatyczny  począwszy od 2013 r.

- ustawa o bilansowaniu SO2 i NOx  (prawdopodobnie od 2012 r.

- dyrektywa o emisjach przemysłowych  IED (od 2016 r.)

Plany Spółki zostały opracowane z uwzględnieniem założeń wyżej wymienionych aktów.

Znaczenie będą miały również nowa Ustawa Prawo Energetyczne oraz Ustawa o OZE . Spółka aktywnie obserwuje projekty tych ustaw. Najwcześniejszą spodziewaną decyzja administracyjna będzie zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła ( w sierpniu 2012 r.).

 

 • Jaki jest plan dostosowania działalności EC Będzin do regulacji europejskich dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku siarki? Jakiego rodzaju inwestycje zostaną poniesione i jakie są szacowane ich koszty?

Mając na celu dostosowanie działalności Elektrociepłowni ”Będzin” S.A do regulacji europejskich w zakresie ograniczenia emisji do powietrza Spółka podjęła działania na dwóch płaszczyznach:

- zwiększenie ilości biomasy jako paliwa produkcyjnego,

- zastosowanie instalacji odsiarczania i odazotowania.