logo

Droga na giełdę

1 lipca 1990
Elektrociepłownia „Będzin” stała się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.

1992
Rozpoczęto postępowanie w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia „Będzin” w spółkę akcyjną.
Rada Ministrów wyraziła zgodę na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, a 23 lutego został sporządzony akt notarialny. 1 kwietnia Spółka została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach.

lata 1994 - 1996
Przeprowadzono I etap restrukturyzacji. Wydzielono działalność pomocniczą i usługową. Wdrożono system regulacji organizacyjno - prawnych, który umożliwił zarządzanie Grupą Kapitałową Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

lipiec 1996

Złożono wniosek prywatyzacyjny do Ministra Przemysłu i Handlu. Opracowana przez Spółkę koncepcja prywatyzacji uzyskała wstępną akceptację Ministra Przemysłu i Handlu.

31 grudnia 1996
Wybrano doradcę MSP ds. prywatyzacji EC „Będzin” - konsorcjum BGŻ SA.

6 grudnia 1997
Strategia prywatyzacji w formie oferty publicznej została zatwierdzona przez Ministra Skarbu Państwa.

31 grudnia 1997
Złożono wraz z doradcą prywatyzacyjnym - konsorcjum pod kierunkiem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. prospekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

8 stycznia 1998
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował koncepcję prywatyzacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

13 stycznia 1998

Projekt prywatyzacyjny Elektrociepłowni „Będzin” S.A. uzyskał akceptację Rady Ministrów RP.

31 lipca 1998

KPWiG wydała decyzję o dopuszczeniu do publicznego obrotu 3 149 200 akcji serii A oraz 1 574 600 akcji serii B. W ramach publicznej sprzedaży przez Skarb Państwa zaoferowano 787 300 akcji serii A. Akcje serii B, w ilości 1 574 600 szt. miały być oferowane w ramach publicznej subskrypcji.

wrzesień 1998

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. odbył spotkania z inwestorami w wybranych miastach Polski.

23 września 1998
Rada Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjęła decyzję o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

2-6 listopada 1998
Przyjmowano zapisy na akcje serii B po cenie emisyjnej 20 zł za akcję. Emisja walorów z powodu zbyt małej ilości zapisów nie doszła do skutku.

23-26 listopada 1998
Przyjmowano zlecenia kupna akcji serii A należących do Skarbu Państwa po cenie minimalnej 20 zł za akcję.

27 listopada 1998
Sprzedaż akcji serii A na specjalnej sesji giełdowej GPW w Warszawie. Inwestorzy kupili 57,8 % zaoferowanych przez Skarb Państwa akcji.

8 grudnia 1998
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie. Cena akcji Spółki uplasowała się na poziomie 25 zł, czyli 25% więcej niż w ofercie publicznej.

20 stycznia 1999
Skarb Państwa dokonał przydziału 15 % akcji dla pracowników Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

23 czerwca 1999
Ministerstwo Skarbu podpisało 655 umów na 472 tys. bezpłatnych akcji Spółki dla uprawnionych pracowników. Minister Skarbu Państwa ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia od 10% do 52,5% akcji Spółki. Firmy Sydkraft AB, MEAG, Steag AG, Beton Stal S.A. zostały dopuszczone do rokowań. Firmy MEAG i Steag AG zostały dopuszczone do dalszych rokowań w sprawie kupna akcji Spółki.

6 kwietnia 2000
Firma MEAG uzyskała wyłączność negocjacyjną na zakup akcji Spółki.

24 maja 2000
Podpisano pakiet socjalny - porozumienie między Związkami Zawodowymi Spółki a firmą MEAG dotyczące gwarancji przyznanych pracownikom i zasad zmian socjalnych. Podpisano Umowę pomiędzy Ministrem Skarbu a firmą MEAG na zakup 52,5% akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

24 sierpnia 2000
MEAG uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji na zakup akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

31 sierpnia 2000
Opłacenie i objęcie przez firmę MEAG akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

28 listopada 2000
Decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. akcje pracownicze zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.

10 kwietnia 2001
MEAG zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym EC „Będzin” do 62,50% akcji (tj. do 1 968 249 akcji).

18 lipca 2001
MEAG zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym EC „Będzin” do 69,56% (tj. do 2 190 453 akcji).

21 sierpnia 2002

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. została powiadomiona o fuzji pomiędzy Mitteldeutsche Energieversorung AG (MEAG), a envia Energie Sachsen Brandenburg AG (enviaM). Powstała envia Mitteldeutsche Energie AG stała się następcą prawnym firmy MEAG i tym samym głównym udziałowcem Spółki.

22 kwietnia 2003
Na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Elektrociepłowni „Będzin” S.A. notowane są w systemie notowań ciągłych.

14 luty 2005

Spółka, zgodnie z decyzją Zarządu GPW w Warszawie, notowana jest na rynku podstawowym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu dla akcji.