logo

Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 i 2022.

  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

„badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze w latach 2021 i 2022, podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECB S.A., tj.

  • spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.,
  • spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.,
  • spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowego Energo-Utech SA,

zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)”.

 
Badanie powinno spełniać wymogi:
  1. ustawy o rachunkowości,
  2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

więcej