logo

Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2019 i 2020.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze lat 2019 i 2020,  podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECB S.A., tj. spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., spółki Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech SA, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

więcej informacji