logo

Władze

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.  

Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzór nad działalnością Spółki pełni Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin" S.A. IX kadencji w następującym składzie:

 
 

Działalnością Spółki kieruje Zarząd w składzie:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu.

Urodzony w 1954 w Żarach. Wykształcenie - magister ekonomii.

Kariera zawodowa:

 • 1979 – 1989 stażysta, referent, specjalista, Kierownik Wydziału Handlowej Obsługi Odbiorców w Centrali Zachodniego Okręgu Energetycznego w Poznaniu,
 • 1989 – 1993 Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych Zakładu Energetycznego w Poznaniu,
 • 1993 – 1994 Członek Zarządu ds. ekonomicznych Zielonogórskich Zakładów Energetycznych w Poznaniu,
 • 1995 – 2004 Członek Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o.o. w Poznaniu,
 • 1996 obecnie Prezes Zarządu Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu.

Bartosz Dryjski - Członek Zarządu. 

Urodzony w 1978 w Sosnowcu. Wykształcenie - magister ekonomii.

Kariera zawodowa:
 

 • 2010 - uzyskanie uprawnień Biegłego Rewidenta,
 • 2003 – 2017 PricewaterhouseCoopers Poznan – Starszy menedżer w dziale audytu; od 2010 podpisywanie opinii z badań sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości; krótkoterminowe staże w PricewaterhouseCoopers Johannesburg (RPA),
 • 2017 – 2019 PricewaterhouseCoopers Auckland (Nowa Zelandia) – Dyrektor w dziale audytu odpowiedzialny za badanie spółek giełdowych notowanych na NZX (giełda nowozelandzka) i ASX (giełda australijska). Prowadził także projekty z zakresu doradztwa i due diligence. 

Jarosław Staniec - Członek Zarządu. 

jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa. Ponadto Pan Jarosław Staniec ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalność handel i zarządzanie sprzedażą. W latach 2013 r.- 2015 r. odbył aplikację radcowską w OIRP w Opolu zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego. 


Kariera zawodowa:
  

 • 2001 - 2003 - starszy specjalista, a następnie główny specjalista Sieci Usługodawców w AXA Assistance Polska S.A.,
 • 2005 - 2007 - członek zarządu FROTEX S.A. z siedziba w Prudniki ,
 • 2007 - 2010 - członek zarządu CT Żuraw S.A. z siedzibą w Olsztynie .
 • Od 2010 r. działalność prawnicza.

Zarzad jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki oraz prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółke na zewnątrz.

Wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu określa "Regulamin Zarzadu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. i dokonywany jest stosowną uchwąłą Zarządu.

W obecnej kadencji skład Zarządu Spółki jest trzyosobowy.