logo

Struktura własności

Kapitał zakładowy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wynosi 15 746 tys. zł i dzieli się na 3 149 200 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oznaczonych numerami od A00000001 do A03149200 o wartości nominalnej 5,00 zł. 

Struktura akcjonariatu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. (stan na 09.08.2019 r.) - Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji.