logo

Historia Spółki

Datą dokumentującą rozwój elektryfikacji Zagłębia Dąbrowskiego jest rok 1909, w którym to Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Hrabia Renard” uzyskało koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i oświetlenia ulicznego miasta Sosnowca. Po uzyskaniu koncesji Towarzystwo „Hrabia Renard” wybudowało w Sosnowcu małą elektrownię na prąd stały. Elektrownię tę sprzedano w 1911 roku Towarzystwu Akcyjnemu „Sosnowiecka Stacja Elektryczna”, które podjęło się elektryfikacji całego miasta, a później regionu. Możliwości ówczesnej elektrowni były jednak niewystarczające.

W roku 1913 rozpoczęto budowę większej elektrowni na terenie gminy Małobądz, której moc miała w pierwszym okresie ograniczyć się do 10 MW.

Już w 1916 roku uruchomiono pierwszy turbozespół o mocy 5 MW oraz dwa kotły parowe. W okresie międzywojennym trwały dalsze prace związane z rozwojem i zwiększeniem mocy elektrowni. Zwiększył się również kapitał akcyjny do 12,5 milionów złotych, a załoga liczyła wówczas 250 osób.

W 1922 roku elektrownia przyjęła nazwę „Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Dąbrowskim" i weszła w skład koncernu Spółki Akcyjnej „Siła i Światło” w Warszawie.

W 1928 roku rozpoczęto dostawy energii elektrycznej dla Spółki Akcyjnej „Tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego”, a miasto Będzin przejęło rozdział energii elektrycznej pod własny zarząd.

W latach 1939 - 1942 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim S.A. w Będzinie podlegała zarządowi niemieckiemu. Potrzeby zbrojeniowe zmusiły okupanta do dalszej rozbudowy elektrowni zgodnej z wcześniej przygotowanymi planami.

Od 1943 roku nastąpił jednak okres rabunkowej gospodarki i intensywnej eksploatacji urządzeń wytwórczych w elektrowni. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do usuwania zniszczeń.

W 1949 roku Elektrownia w Małobądzu została uznana za jedną z trzech najlepiej działających elektrowni w Polsce, a w 1954 roku za najlepszą.

W 1969 roku podjęto decyzję o rozbudowie Elektrociepłowni „Będzin”. W latach 1970 - 1980 uruchamiano nowe kotły wodne i parowe, turbozespół ciepłowniczy oraz towarzyszące urządzenia. W tym czasie Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego wydzieliły z Zakładu Energetycznego Będzin Elektrociepłownię tworząc Zespół Elektrociepłowni Górnośląskich z siedzibą w Chorzowie. W latach 1989 -1990 Elektrociepłownia „Będzin” była częścią „Zespołu Elektrociepłowni Katowice”.

Od 1 lipca 1990 roku Elektrociepłownia „Będzin” stała się ponownie samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym.

Z dniem 1 kwietnia 1993 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. W latach 1994 - 1996 w spółce został przeprowadzony I etap restrukturyzacji polegający głównie na wydzieleniu działalności usługowych i pomocniczych realizowanych przez firmę w samodzielne podmioty gospodarcze prawa handlowego. Opracowana przez spółkę koncepcja prywatyzacji uzyskała wstępną akceptację Ministra Przemysłu i Handlu w roku 1996.

W grudniu 1997 roku wraz z wyłonionym w drodze przetargu doradcą prywatyzacyjnym konsorcjum pod kierunkiem Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie złożono w Komisji Papierów Wartościowych prospekt emisyjny. W styczniu 1998 roku projekt prywatyzacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zaakceptowała Rada Ministrów RP.

8 grudnia 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie jako pierwsza spółka z branży elektroenergetycznej. Cena emisyjna wynosiła 20 zł., kurs debiutu wyniósł 25 zł.

W październiku 1999 roku Minister Skarbu Państwa ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań na zakup większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w wyniku którego 21 lipca 2000 roku niemiecka firma MEAG nabyła 52,5% akcji Spółki.

W roku 2001 firma MEAG zwiększyła swój udział w kapitale akcyjnym EC „Będzin” do 69,56% akcji.
W sierpniu 2002 roku po fuzji pomiędzy Mitteldeutsche Energieversorgung AG (MEAG), a envia Energie Sachsen Brandenburg AG powstała envia Mitteldeutsche Energie AG, która stała się następcą prawnym firmy MEAG i tym samym głównym udziałowcem Spółki. envia Mitteldeutsche Energie AG należy do Grupy RWE.

5 listopada 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od envia Mitteldeutsche Energie AG z siedzibą w Chemnitz o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Od dnia 04 listopada 2013 roku inwestorem strategicznym Elektrociepłowni „Będzin" S.A. została enviaM Holding ECB Sp. z o.o., która objęła 65,90 % akcji.

11 grudnia2013 roku enviaM zbyła na rzecz podmiotu spoza grupy kapitałowej enviaM wszystkie posiadane udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki enviaM Holding ECB Spółka z o .o. będącej właścicielem 2 075 322 akcji Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A z siedzibą w Będzinie.

11 grudnia  2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A.  otrzymał zawiadomienie, od ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Zgodnie z zawiadomieniem na dzień 11.12.2013r. ENVIAM Holding ECB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, w której ENERGOUTECH 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu posiadał 100% udziałów była właścicielem 2 075 322 akcji Elektrociepłowni "Będzin" SA, stanowiących 65,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

12 grudnia 2013 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A.  otrzymał zawiadomienie od Przedsiębiorstwa Usługowego „UTECH” Sp. z o. o.  o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna, o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przez Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z Zawiadomieniem na dzień 12.12.2013 r,  Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu  posiadało 100% udziałów w Spółce ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ENERGOUTECH 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  posiadał  100% udziałów w enviaM Holding ECB Spółka z o .o. z siedzibą w Gliwicach.  EnviaM Holding ECB Spółka z o .o. z siedzibą w Gliwicach była właścicielem 2 075 322 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. co stanowiących 65,9% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w Będzinie.

19 grudnia 2013 roku Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zawarła z TAURON Ciepło S.A. dziesięcioletnią umowę (na lata 2016-2026) na sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła, nośnika ciepła.

10 lutego 2014 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. otrzymał zawiadomienie od Energoutech 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( wcześniej enviaM Holding ECB Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ) o zmianie w zakresie firmy, pod którą działa Spółka będąca głównym akcjonariuszem Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

24 lutego 2014 roku w związku z realizacją programu inwestycyjnego między innymi dostosowującego urządzenia wytwórcze do wymogów ochrony środowiska od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), została utworzona spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

13 marca 2014 roku od akcjonariuszy pośrednich: Energoutech 2 Sp. z o.o., PU UTECH Sp. z o.o. oraz od głównego akcjonariusza – Energoutech 3 Sp. z o.o. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż 3150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

15 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Wzywających o zakończeniu   terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna oraz nabyciu przez Nabywającego - Energoutech 3 Sp. z o.o. 3150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

W wyniku nabycia akcji objętych wezwaniem Energoutech 3 Sp. z o.o.  posiadł  2 078 472 głosów na Walnym Zgromadzeniu odpowiadających 2 078 472 akcjom stanowiącym  66% kapitału Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

 - Aktualna struktura akcjonariatu  

4 sierpnia  2014 roku pomiędzy Elektrociepłownią „Będzin” S.A. i Elektrociepłownią BĘDZIN Sp. z o.o. została zawarta umowa przeniesienia praw własności przedsiębiorstwa Elektrociepłowni „Będzin” S.A., na podstawie której Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przeniosła na rzecz Elektrociepłowni BĘDZIN  Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego własność  przedsiębiorstwa Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Z dniem przeniesienia Elektrociepłownia BĘDZIN  Sp. z o.o. wstąpiła na zasadach określonych w art. 231 par. 1 Kodeksu Pracy w prawa i obowiązki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wynikające ze stosunków pracy z pracownikami.

W wyniku ww. transakcji Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stała się spółką holdingową
i od 4 sierpnia 2014 roku nie prowadzi działalności produkcyjnej. Działalność produkcyjna
w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji prowadzona jest wyłącznie w spółce zależnej - Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

30 września 2014 roku, spółka zależna prowadząca działalność produkcyjną - Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zawarła kontrakt na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.” na kwotę 129 975 000,00 zł  netto tj. 159 869 250,00 zł brutto ze Spółką Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Remontowe Energetyki i Przemysłu ”Remak-Rozruch” Spółka Akcyjna - obecnie SBB ENERGY S.A.

W oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK-51/2015 w sprawie zgody na dokonanie koncentracji z 27 marca 2015 roku, oraz nabycie na podstawie zawartych umów 100% akcji Energetycznego Towarzystwa Finansowo - Leasingowego Energo-Utech S.A. 15 kwietnia 2015 roku nastąpiło przejęcie pełnej kontroli nad Spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Obecnie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest jednostką dominująca Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A., w której skład wchodzą:

- Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, w której Spółka posiada 100 % udziałów,

- Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu, w którym Spółka posiada 100 % akcji.