logo

25 września 2019 14:56

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA 28.10.2019 r

Termin: 28 października 2019 r., godz 9.30
Miejsce: Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad postepowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorcą dominującym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Więcej informacji: NWZA 28.10.2019 r.