logo

30 maja 2018 13:33

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 28.06.2018 r.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017.
 9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku w sprawie podziału zysku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania z działalności z Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.
 18. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia. 

Więcej informacji: WZA 28.06.2018 r.