logo

30 maja 2017 13:58

Wniosek Akcjonariusza spółki publicznej posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 par 4 ksh)

Termin: 19 czerwca 2017 r., godz 9.00
Miejsce: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
 9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
 11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IX kadencji.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki. 

Na wniosek Akcjonariusza posiadającego 1/20 akcji tj. Ministra Energi występującego w imieniu Skarbu Państwa, Spółka Emitent rozszerza porządek obrad Walnego Zgromadzenia o:

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zbywania składników trwałych,
25. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorca dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarzadzaniu mieniem państwowym. 

29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 

Wniosek  uprawnionego akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii w sprawie rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika