logo

24 maja 2017 11:57

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 19.06.2017 r.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
 9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
 11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. - z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółkiz wykonywania obowiązków w roku 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IX kadencji.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Więcej informacji: WZA 19.06.2017 r.