logo

16 stycznia 2017 00:00

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych za 2017 rok:

1. Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne

-  za I kwartał 2017 roku:    30.05.2017 r.

-  za III kwartały 2017 roku: 29.11.2017 r.

2. Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 31.08.2017 r.

3. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny

- za 2016 rok: 21.03.2017 r.

- za 2017 rok: 30.04.2018 r.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuje ponadto, że rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2016 roku (zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).