logo

31 maja 2016 00:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 8:30 w siedzibie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań. 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2015.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2015.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VIII kadencji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Więcej informacji: WZA 29.06.2016 r.