logo

Aktualności

25 maja 2018 14:00

RODO w Spółce Elektrociepłownia "Będzin " S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61 - 144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 7. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ul. Bolesława Krzywoustego 7, Poznań (61 - 144) lub drogą e-mailową pod adresem: ecbedzin@ecb.com.pl

czytaj więcej

30 maja 2017 13:58

Wniosek Akcjonariusza spółki publicznej posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 par 4 ksh)

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r. dodatkowych punktów.

czytaj więcej

21 sierpnia 2015 00:00

Zmiana siedziby Emitenta.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.08.2015, na podstawie pobranej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 20.08.2015 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu wynikające z treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2015 roku. Zmianie uległ § 1 ust. 3 Statutu Spółki dotyczący siedziby Emitenta. Na skutek zarejestrowanych zmian nową siedzibą Emitenta jest Poznań.

czytaj więcej